къалъэн


къалъэн

Iэщ дзажэналъэм къыхэщIыкIа къупщхьэсэт, щIэп щатхъкIэ къагъэсэбэпт
костяной нож из ребра екрупных животных для драния конопли

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.